` O szkoleniu - szkolenienadiagnoste.pl

O szkoleniu

Szkolenia na diagnostę organizowane są w cyklicznie Politechnice Poznańskiej od ponad 13 lat (zrealizowano 49 szkoleń do czerwca 2022 r). W każdym roku odbywają się dwie edycje szkoleń, wiosenna oraz jesienna, które rozpoczynają się odpowiednio w miesiącu marcu i październiku. W zależności od ilości uczestników Organizatorzy uruchamiają w każdej edycji dwa tryby realizacji zajęć, wieczorowy oraz weekendowy.

W skład kadry prowadzącej szkolenia wchodzi 6 osób posiadających zarówno bogate doświadczenie akademickie jak i uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz legitymujące się wieloletnią czynną działalnością w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej oraz przyległej do niej podstawowej stacji kontroli pojazdów PO/042/P. Część zajęć (badanie autobusu do 100 km/h oraz pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych – ADR) odbywa się w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów wykładowych w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej.

Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o jego ukończeniu, przygotowane zgodnie ze wzorem zawartym  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836).

PODSTAWA PRAWNA

Konieczność odbycia szkolenia na diagnostę wynika z mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 84 ust. 2). Diagnostą samochodowym może zostać osoba, która posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę oraz odbyła wymagane szkolenie i zdała egzamin kwalifikacyjny. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

 

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

 

  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

 

  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane dwa lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
biuro@szkolenienadiagnoste.pl
tel. 533 337 100 lub 61 647 5877